today 20.06.2021 query_builder 19:17 remove_red_eye 540 bookmarks Вакансії / робота, Новини, Довідник, Оголошення

Додаток 2

до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

____________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єди-ного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

_______________20216178090_____________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазна-чається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРАЙД АКВА ГРУПП»

код ЄДРПОУ 42434563

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, іде-нтифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від при-йняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

07403, Київська обл., м. Бровари, вул. О. Оникієнка, 125, офіс 15 тел.: ((044) 303-90-76

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи .

Планована діяльність, її характеристика.

Видобування питних підземних вод з ділянки «ПРАЙД АКВА ГРУПП» Київського родовища, що представлене свердловиною №1. Планована діяльність здійснюється з метою забезпечення власних питних, санітарно-гігієнічних та виробничих потреб.

Свердловина №1 пробурена в 2019 році глибиною 335,0 м. Свердловина водозабору експлуатує водоносний горизонт у відкладах орельської світи середньої юри. Конструкція свердловини забезпечує захист підземних вод від забруднення з поверхні.

Територія водозабору облаштована та повністю підготовлена до подальшої експлуатації пі-дприємством.

Промисловий видобуток ТОВ «ПРАЙД АКВА ГРУПП» планує здійснювати на підставі Дозволу на спеціальне водокористування № 56/КВ/49д-20 від 20.02.2020 р., який виданий Держводагентством України. Дозволений обсяг водовидобутку складає 97,317 тис. м3/рік (404,06 м3/добу) та спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчен-ня та ДПР № 5098 від 13 жовтня 2020 року, що виданий Державною службою геології та надр України. Технічна альтернатива 1.

Здійснення планованої діяльності за рахунок експлуатації ділянки «ПРАЙД АКВА ГРУПП» Київського родовища. Свердловина № 1 розміщена в наземному павільйоні з металевого профнастилу. Експлуатаційна свердловина обладнана насосом типу Pedrollo 6SR18/18-PD. Облік піднятої води фіксується за допомогою лічильника типу MWN 65.

Експлуатація здійснюється наявним фондом обладнання, у межах встановлених лімітів та затверджених балансових запасів родовища. Свердловина досліджуваного водозабору працює в автоматичному переривчастому режимі.

Конструкція свердловини забезпечують безперервний видобуток та ізоляцію цільового водоносного горизонту від верхніх водоносних горизонтів та поверхневого забруднення.

Технічна альтернатива 2.

Заміна існуючого насосного обладнання типу Pedrollo 6SR18/18-PD на насос типу ЕЦВ.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Планована діяльність з видобування питних підземних вод ділянки «ПРАЙД АКВА ГРУПП» Київського родовища здійснюється на території м. Бровари Київської області, по вул. Підприємницька, 5.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Експлуатація ділянки «ПРАЙД АКВА ГРУПП» Київського родовища питних підземних вод водозабору ТОВ «ПРАЙД АКВА ГРУПП» здійснюється на підставі Спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення та ДПР № 5098 від 13 жовтня 2020 року виданого Державною службою геології та надр України. На замовлення ТОВ «ПРАЙД АКВА ГРУПП» були проведені роботи з геологічного вивчення, на основі яких складено звіт «Геолого-економічна оцінка експлуатаційних запасів питних підземних вод ділянки «ПРАЙД АКВА ГРУПП» Київського родовища водозабору ТОВ «ПРАЙД АКВА ГРУПП»» в м. Бровари, Київської області» та затверджені балансові запаси родовища, тому розгляд місця провадження планованої діяльності за територіальними альтернативами недоцільно.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Визначається забезпеченням ТОВ «ПРАЙД АКВА ГРУПП» питними підземними водами для власних виробничих, питних та санітарно-гігієнічних потреб, забезпеченням новими робо-чими місцями працездатного населення, сплатою податків в місцеві бюджети, покращенням еко-номічної ситуації регіону.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Ділянка «ПРАЙД АКВА ГРУПП» Київського родовища має на балансі свердловину №1. Дебіт свердловини становить 20 м3/год.

Експлуатаційні запаси питних підземних вод ділянки «ПРАЙД АКВА ГРУПП» Київського родовища затверджені протоколом ДКЗ № 5281 від 31.03.2021 року у кількості 480 м3/добу по категоріям А+В, у тому числі за категорією А – 35 м3/добу, за категорією В – 445 м3/добу.

Фактичний добовий водовідбір зі свердловини № 1, в період досліджень, зазнавав коли-вань, змінюючись від 48,0 до 480,0 м3/добу.

Планується видобування питних підземних вод у межах лімітів встановлених дозволом на спеціальне водокористування 404,06 м3/добу та у кількості, що не перевищує затверджені балансові запаси родовища 480,0 м3/добу.

Територія першого поясу зони санітарної охорони експлуатаційної свердловини витримана та огороджена, джерела забруднення відсутні.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

– дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів ЗСО;

– дотримання умов спеціального водокористування;

– дотримання угоди про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин;

– дотримання вимог Водного Кодексу України. Кодексу України про надра, Земельного Кодексу України, нормативно-правових документів.

щодо технічної альтернативи 2

– дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів ЗСО;

– дотримання умов спеціального водокористування;

– дотримання угоди про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин;

– дотримання вимог Водного Кодексу України. Кодексу України про надра, Земельного Кодексу України, нормативно-правових документів.

щодо територіальної альтернативи 1

– дотримання меж поясів ЗСО.

щодо територіальної альтернативи 2

аналогічна технічній альтернативі 1

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Еколого-інженерна підготовка і захист території не потрібні. Водозабір існуючий тому ін-женерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою.

На родовищі використовується закрита система забору, очищення, розподілу води, що від-повідає сучасним вимогам. Підземні насосні станції побудовані відповідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», та задоволь-няють умовам які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів. Інженерна під-готовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічна технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1

Водозабір знаходяться в межах земельного відводу на територіях, погоджених у встановле-ному порядку. Зона санітарної охорони витримана відповідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопоста-чання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та передбачено заходи які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів.

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

атмосферне повітря – вплив не очікується;

акустичне середовище – незначний шумовий ефект;

водне середовище – обсяги водокористування;

ґрунти – допустимий;

утворення відходів - всі відходи планується передавати з метою подальшого поводження спеціалізованим підприємствам, відповідно до договорів. Тимчасове накопичення відходів плану-ється здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства;

геологічне середовище – допустимий;

рослинний і тваринний світ – допустимий;

вплив на клімат і мікроклімат – не очікується;

вплив на техногенне середовище – допустимий.

щодо технічної альтернативи 2

утворення відходів – теж саме, що для технічної альтернативи 1, крім цього збільшення кількості відходів за рахунок меншого терміну експлуатації насосного обладнання та частішої його заміни;

щодо територіальної альтернативи 1

соціальне середовище – позитивний;

щодо територіальної альтернативи 2

аналогічна технічній альтернативі 1

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-ля»)

Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, частина 3 п. 3 ст. 3 (видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок) та частина 13 п. 3 ст. 3 ( водозабір підземних вод, що перевищує 300 м3/добу).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля відсутній.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

– проведення громадського обговорення планованої діяльності;

– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впли-ву, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планова-ної діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість прова-дження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на до-вкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розг-ляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-вкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайме-нше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропо-зиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у гро-мадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Мініст-рів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначе-ному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазна-чений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгля-ду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм під-писом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Спеціальний дозвіл на користування надрами

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною службою геології та надр України_________________

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації,

Поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, e-mail: dep_eco@koda.gov.ua.

Тел. (044) 279-01- 58, контактна особа – Ткаліч Ганна Іванівна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

93 запитів за 0,227